Александра Георгиева

Александра ГеоргиеваАлександра Георгиева е логопед и психолог, Магистър по Комуникативни нарушения.

Преминала е редица практически семинари и обучения за повишаване на професионалната си компетентност:

  • "Теоретико-практически курс за обучение и възпитание по метода на Монтесори"
  • "Обучение и възпитание на деца с умерено-тежка степен на умствена изостаналост"
  • "Обучение по програма TEACCH за работа с деца от аутистичния спектър"
  • "Практическо обучение за работа със С.К.О.К. (система за комуникация чрез обмяна на картинки)"
  • Защитила дипломна работа на тема "Развитие на комуникативните умения при деца от аутистичния спектър" с отличен.