Венелин Георгиев

Венелин Георгиев

Венелин Георгиев - Магистър логопед завършва магистърската си степен на обучение в  ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’. Магистър по ‘’Комуникативни нарушения на развитието’’. Защитил дипломната си работа с Отличен на тема :" Развитие на речевите умения при деца със синдром на Даун".
Преминал  курсове и обучения на следните теми: 

  •     "Обучение и възпитание на деца с умерено-тежка степен на умствена изостаналост"
  •     "Обучение по програма TEACCH за работа с деца от аутистичния спектър"
  •     "Практическо обучение за работа със С.К.О.К. (система за комуникация чрез обмяна на картинки)"
  •     Участие в обучителен семинар за специалисти на тема ‘’ Обучение и възпитание по метода на Монтесори’’;