Видове терапии

Терапиите се осъществяват под индивидуална или/и групова форма, по преценка на терапевта, терапевтираното лице или родителя.

  • Артикулационна терапия- при деца с неясно произношение на отделни звуци, вследствие на специфично артикулационно нарушение;
  • Езико-говорна терапия- при деца които не могат да говорят на две години или речта им е неясна и неразбираема за околните, след три годишна възраст;
  • Прозодична терапия-при деца и възрастни със заекване, запъване, брадилалия (бавен говор) и тахилалия(бърз говор);
  • Терапия при обучителни трудности- при деца с проблем в писмения език и четенето;
  • Терапия при деца с интелектуален и когнитивен дефицит;
  • Терапия при афазия, афония (загуба на вече съществуваща реч)-при деца или възрастни след травма или прекаран инсулт;
  • Терапия сензорно-интегративна дисфункция - при деца с проблем в обработването на постъпващата сетивна информация в мозъка;
  • Терапия при вторичен езиков дефицит- при деца с нарушения от аутистичния спектър, синдрома на Даун и др.;
  • Терапия при дизартрия- при деца с ДЦП;
  • Музикотерапия- препоръчва се при всички видове комуникативни и поведенчески нарушения.