Кампания за диагностика на комуникативни нарушения при децата от детските градини в ж.к. "Тракия"

Специалистите от логопедични кабинети "Бърборино" започват кампания целяща осъществяването на първична логопедична диагностика на децата от детските градини в район Тракия. За периода от 01.12.13 г. до 23.12.13г. ще бъдат диагностицирани всички деца, чиито родители са заявили желание, чрез подписване на Информирано съгласие при Директора на съответното детско заведение. 

Кампанията цели осъществяване на своевременно установяване на евентуални комуникативни нарушения при децата от предучилищна възраст и предутвратяването на последващи обучители трудности.

Всеизвестен е факта, че деца с артикулационни нарушения, апраксия, специфичен езиков дефицит, нарушения от аутистичния спектър и др. комуникативни нарущемия имат редица трудности с възприемането на учебния материал, които рязко ескалират при постъпване в училище. Именно за това се налага осъществяване на своевременна терапевтична намеса от специалисти логопеди и психолози.