Услуги

Видове терапии

Терапиите се осъществяват под индивидуална или/и групова форма, по преценка на терапевта, терапевтираното лице или родителя.

  • Артикулационна терапия- при деца с неясно произношение на отделни звуци, вследствие на специфично артикулационно нарушение;
  • Езико-говорна терапия- при деца които не могат да говорят на две години или речта им е неясна и неразбираема за околните, след три годишна възраст;
  • Прозодична терапия-при деца и възрастни със заекване, запъване, брадилалия (бавен говор) и тахилалия(бърз говор);

Видове услуги

  • Диагностика на езико-говорното развитие;
  • Диагностика на обучителни трудности;
  • Консултации на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
  • Разработване на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения;
  • Осъществяване на терапия при комуникативни и поведенчески нарушения;
  • Обучение в ко-терапия на родителите;