Комуникативни нарушения

Комуникативни нарушения:

 1. Гласови нарушения.

  Те се делят на три групи според симптоматиката: 

  • афония- липса на глас;

  • дисфония- наблюдават се патологични промени във височината, силата и тембъра на гласа;

  • ринофония- набюдават се патологични промени на гласовия резонанс или т.н. носов глас.

 2. Артикулационни нарушения.

  Те се изразяват в неправилното изговаряне на говорните звукове в процеса на речта, вследствие на двигателни затруднения на говорните органи.

 3. Прозодични нарушения.

  Изразяват се в нарушение на плавността, темпа и ритъма на речта- заекване, запъване, брадилалия(бавен говор) и тахилалия (бърз говор)

 4. Дизартрия

  - придобита или на развитието. Изразява се в цялостно нарушение на дишането, фонацията, артикулацията и прозодиката.

 5. Апраксия.

  Изразява се в разстройство на говорния праксис, нарушавайки плавността и артикулация на речта.

 6. Биомеханични говорни нарушения на развитието (Ринолалия)

  - Вродени цепки на устните и небцето.

 7. Нарушения на развитието на говоримия език.

  Представлява затруднено овладяване на родния език изразяващо се в късно проговаряне; неправилно структуриране на изреченията; опростяване на думи, чрез изпускане на срички или звукове; замяна или изопачаване на звуковете в думата.

 8. Придобити езикови нарушения - афазия.

 9. Нарушения на писмения език - дислексия, дисграфия и дискалкулия.

  Изразява се в нарушена способност за учене при интелект в норма.

Кога да потърсим логопед